1 Algemeen

✳ Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie, offertes en overige diensten geleverd door Daphne van Zuijlen Fotografie. ✳ Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd. ✳ Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden vernietigd worden, blijven de overige bepalingen gewoon van toepassingen. ✳
Daphne van Zuijlen Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Boeking/Annulering

✳ Een boeking kan gemaakt worden door gebruik te maken van het contactformulier op www.DaphnevanZuijlen.nl, door het sturen van een e-mail of door telefonisch contact op te nemen. ✳ Tarieven voor de opgevraagde producten en/of diensten worden middels een offerte of prijsopgave kenbaar gemaakt aan de klant. Ook staan alle tarieven voor een fotoshoot op de website (www.DaphnevanZuijlen.nl) vermeld. ✳ Een boekingsovereenkomst komt tot stand door aanvaarding (telefonisch of per mail) door de klant van de offerte/ prijsopgave van Daphne van Zuijlen Fotografie. ✳ Tarieven op de website, offertes en prijsopgaven zijn exlusief reiskosten en inclusief BTW. ✳ Een fotosessie mag kosteloos worden geannuleerd tot twee weken voor de fotoshoot datum. ✳Annuleren/verplaatsen kan telefonisch of per email, uiterlijk 48 uur van te voren. Bij een annulering binnen twee weken voor de afspraak wordt 30% in rekening gebracht. Bij een annuleren binnen 48 uur voor de afspraak wordt 50% in rekening gebracht. ✳ Foto’s op locatie zullen bij zonnig en bewolkt weer gewoon doorgaan. Bij extreme weersomstandigheden als slagregens, storm en onweer, is de fotograaf ten alle tijden bevoegd om de opdracht zonder extra kosten te annuleren of te verplaatsen. ✳ Bij een fotoshoot; In geval van ernstige omstandigheden die het uitvoeren van de opdracht voor de fotograaf onmogelijk maken, zoals ziekte, zal de shoot kosteloos verplaatst worden naar een andere datum. ✳ Valt de keuze, vanuit de opdrachtgever, op een locatie waaraan kosten zijn verbonden, dan is de klant verantwoordelijk voor deze kosten.
✳ Bij het te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de fotoshoot korter duurt dan doorgaans gebruikelijk is. Ook loopt u het risico dat de afspraak geannuleerd wordt wegens het ontstane tijdgebrek. Daphne van Zuijlen Fotografie brengt dan wel 50% van de afgesproken prijs in rekening.

3. Cadeaubonnen

✳ Cadeaubonnen van Daphne van Zuijlen Fotografie zijn handgemaakt. Dit betekend dat elke bon uniek is en kan afwijken van afbeeldingen op de site en/of op de facebookpagina. ✳ Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden ✳ Een fotoshoot van een cadeaubon kan niet geannuleerd worden. Wel kan een shoot verplaatst worden volgens de voorwaarden opgesteld in het artikel “boekingen/annuleringen”. ✳ Er wordt geen geld teruggegeven op cadeaubonnen ✳ De fotograaf is te allen tijde gerechtigd om de tarieven aan te passen. Hierdoor kan het gebeuren dat de prijs op het moment van gebruik is veranderd. In dit geval gelden de nieuwe tarieven.

4. Fotoshoot/Nabewerking

✳ De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. ✳ De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. ✳ De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen. ✳ Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en dit meerwerk voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking

5. Aanlevering

✳ De levertijd voor een fotosessie bedraagt twee weken. Dit is een geschatte levertijd die wegens ziekte/ongeval/ technische storing of andere vormen van overmacht kan uitlopen. ✳ De opdrachtgever mag , tenzij anders afgesproken, zelf de uiteindelijke selectie foto’s te kiezen. ✳ Bestanden worden, indien anders afgesproken, digitaal aangeleverd via WeTransfer ✳ De aansprakelijkheid van Daphne van Zuijlen Fotografie voor een verzending houdt op vanaf het moment dat het pakketje de postbus in gaat. ✳ Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen. ✳ Drukwerk wordt door Daphne van Zuijlen Fotografie uit handen gegeven aan professionele laboratoria. Nabestelling in drukwerk is mogelijk in overleg met Daphne van Zuijlen Fotografie. ✳ Kwaliteit van afdrukken elders afgedrukt dan via het professionele laboratoria, kan niet gewaarborgd worden door Daphne van Zuijlen Fotografie. ✳ Onbewerkte foto’s worden niet verstrekt en geleverde foto’s mogen zonder toestemming van Daphne van Zuijlen Fotografie niet bewerkt worden

6. Offerte

✳ Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. ✳
Daphne van Zuijlen Fotografie heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

7. Vergoedingen

✳ Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Daphne van Zuijlen Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. ✳ De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten, tenzij anders vermeld. ✳ Prijzen mogen te allen tijde worden herzien en aangepast door Daphne van Zuijlen Fotografie.

8. Betalingsvoorwaarden

✳ De voorwaarden voor betalingen zijn van toepassing op iedere afgesproken dienst, geleverd door Daphne van Zuijlen Fotografie. ✳ De prijs luidt in euro’s. ✳ De (aan)betaling dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. ✳
Daphne van Zuijlen Fotografie zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische of schriftelijke) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. ✳ Indien aannemelijk is dat
Daphne van Zuijlen Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal dit worden doorberekend aan opdrachtgever.

9. Publiciteitsrecht/ Auteursrecht

✳ Daphne van Zuijlen Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. ✳ Daphne van Zuijlen Fotografie houdt zich het recht voor de werken een licentie aan derden ter promotie aan te bieden ✳ De klant krijgt het gebruiksrecht over het aangeleverde materiaal. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op privé gebruik. Het is niet toegestaan om het materiaal te gebruiken voor zakelijke (commercieel en non-profit) doeleinden. Ook zijn publicaties in tijdschriften/ kranten niet toegestaan. ✳ Publicatie van foto’s op internet (o.a. op Social Media) is alleen toegestaan indien Daphne van Zuijlen Fotografie nadrukkelijk bij de foto vermeld wordt en/of met een doorverwijzing naar de site. ✳ Daphne van Zuijlen Fotografie is en blijft ten alle tijden intellectueel eigenaar van al het materiaal dat door Daphne van Zuijlen Fotografie is gemaakt, ontworpen, bedacht, etc.

10. Bewaren bestanden

✳ De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden minstens zes maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up! ✳ Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid

✳ Daphne van Zuijlen Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Daphne van Zuijlen Fotografie.